Ponzi Vineyards Aurora Chardonnay NV bottle

Ponzi Vineyards Aurora Chardonnay NV bottle