USA, Washington, Lake Chelan.

USA, Washington,  Lake Chelan.